dilluns, 28 de desembre de 2009

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Segons Gumperz i Dell Hymes, "la competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovadora de motivacions ¡, necessitats i experiències"
Components de la competència comunicativa:
  1. Competència lingüística/gramatical: fa referència al domini del codi lingüístic a nivell fonològic, morfològic, a nivell lèxic, sintàctic i semàntic.
  2. Competència sociolingüística: fa referència a les regles socioculturals d'ús. És l'habilitat que s'ocupa de la situació comunicativa: la situació dels participants, el proposit de la interacció, i les normes i convencions de la interacció.
  3. Competència discursiva: fa referència a l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere, i interpretar i produir textos coherents i cohesionats.
  4. Competència estratègica: fa referència a l'habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació o compensar les interrupcions que poden sorgir, a causa de diferents variables d'actuació o d'insuficiències en una o vàries competències.
La competència comunicativa és una habilitat que tot bon mestre ha de dominar. Coses com saber adequar el nostre discurs a la situació comunicativa o la utilització del registre no-verbal són aspectes que hem de tenir en compte quan parlem davant un grup d'infants. La competència comunicativa és un altre element que diferencia el bon mestre del que no ho és.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada